โครงสร้างองค์กร
นางรักใจ กาญจนวีระ
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
โทร. 02-141-6321, 081-174-5935
นางกชวรรณ เพชรทอง
หัวหน้าฝ่ายผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
โทร.
นายอวิรุทธ์ มีชื่น
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร. 089-958-7592
นางสาวยอดขวัญ ว่านเครือ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร. 02-1416328
นางสาวเปรมวดี มีสวัสดิ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัญการ
โทร. 0-21416271
นายธนชล คูณสวัสดิ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
โทร. 02-141-2678
นางสาวศิริพร พรหมมา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
โทร. 0-21416327
นางสาวโชติกา สีมี
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
โทร.
นายจรูญศักดิ์ เขียวสุคนธ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
โทร. 0-21416324
นางสาวอภิญญา เปรมปรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร.
นายประสิทธิ์ ไชยชาติ
เจ้าพนักงานสถานที่
โทร.