โครงสร้างองค์กร
นางทัศณีย์ ตันจริยภรณ์
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
โทร. 02-141-6321, 065-984-3948
นายอวิรุทธ์ มีชื่น
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร. 089-958-7592
นางสาวยอดขวัญ ว่านเครือ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร. 02-1416328
นางสาวเปรมวดี มีสวัสดิ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร. 0-21416271
นางสาวกรทอง ชูสร้อย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร.
นางสาวกัญภร ครองโพธิ์
นักประชาสัมพันธ์
โทร.
นายธนชล คูณสวัสดิ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
โทร. 02-141-2678
นางสาวศิริพร พรหมมา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
โทร. 0-21416327
นางสาวโชติกา สีมี
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
โทร.
นายจรูญศักดิ์ เขียวสุคนธ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
โทร. 0-21416324
นางสาวอภิญญา เปรมปรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.
นายประสิทธิ์ ไชยชาติ
เจ้าพนักงานสถานที่
โทร.