เกี่ยวกับกอง
ประวัติ  กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน

        กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ถูกปรับเปลี่ยนมาจากกองส่งเสริมและเผยแพร่ โดยเริ่มจัดตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นในกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2505 แล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 ก็ได้มีตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2506 เพื่อแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกรมฯให้เป็นสัดส่วนสามารถสนองนโยบายการพัฒนาชุมชนของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่ดังนี้
- ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย
   1) สำนักงานเลขานุการกรม
   2) กองปฏิบัติการ
   3) กองส่งเสริมและเผยแพร่
   4) กองฝึกอบรม
   5) กองวิจัยและประเมินผล
 - ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
   1) ที่ทำการพัฒนาชุมชนจังหวัด
   2) ที่ทำการพัมนาชุมชนอำเภอ
        กองส่งเสริมและเผยแพร่ ในระยะเริ่มแรกแบ่งออกเป็น 3 แผนก คือ แผนกโสตทัศนศึกษา แผนกเอกสาร และแผนกสันทนาการ ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้มีตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2535 เพื่อปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรมฯ ใหม่และมีการระบุอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนราชการในสังกัดกรมฯ ให้เหมาะสมกับสภาพงานไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย โดยกองส่งเสริมและเผยแพร่ มีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ (ภารกิจ) ให้ชัดเจนขึ้น ดังนี้
   1.ให้การศึกษาชุมชนและพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักในปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน
   2.ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
   3.ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด (กรมฯ)
   4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายและได้จัดแบ่งงานภายในกองส่งเสริมและเผยแพร่ ออกเป็น 1 งาน 4 ฝ่าย คือ
      1) งานธุรการ
      2) ฝ่ายวิชาการส่งเสริมและเผยแพร่
      3) ฝ่ายประชาสัมพันธ์
      4) ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ (แบ่งย่อยเป็น 2 งาน คืองานโสตทัศนูปกรณ์ และงานศิลปกรรม)
      5) ฝ่ายโรงพิมพ์
   ครั้นถึงปี พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นช่วงของการปฏิรูประบบราชการ รับบาลได้ดำเนินการให้มีการ
ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการขนาดใหญ่ทั้งระบบ
 มีการจัดตั้ง/ยุบรวม/ขยายหน่วยงาน การถ่ายโอนภารกิจ บุคลากร กิจการ/ทรัพย์สิน ฯลฯ มีการปรับปรุงแก้ไขระบบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับการปฏิรูประบบราชการในครั้งนี้ การจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการก็ทำให้ง่ายขึ้น เช่น การแบ่งส่วนราชการภายในกรม ก็เปลี่ยนจากที่ต้องให้รัฐบาลตราเป้นพระราชกฤษฎีกาเป็นการให้อำนาจกระทรวงออกเป็นกฎกระทรวงแทน ดังนั้นในปี พ.ศ.2545 กรมการพัฒนาชุมชนก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545 และแบ่งส่วนกรมการพัฒนาชุมชน เป็นดังนี้
                - ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย
                  1) สำนักงานเลขานุการกรม
                  2) กองการเจ้าหน้าที่
                  3) กองคลัง
                  4) กองฝึกอบรม
                  5) กองวิชาการและแผนงาน
                  6) ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 1-9
                  7) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
                  8) สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน
                  9) สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
               - ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
                  1) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
                  2) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
โดยมีการยุบกองส่งเสริมและเผยแพร่ และนำภารกิจงานให้การศึกษาชุมชนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และภารกิจงานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ไปรวมเป็นภารกิจของสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน (กลุ่มงานพัฒนารูปแบบส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และกลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้ชุมชน ในสังกัดส่วนเทคโนโลยีการเรียนรู้ชุมชน) ส่วนภารกิจงานประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดนั้น ได้มีการจัดตั้ง “กองประชาสัมพันธ์” ขึ้นเป้นส่วนราชการภายในโดยออกเป็นคำสั่งกรมฯเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวแทน
            ในปีพ.ศ. 2552 กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552 แบ่งส่วนราชการของกรมฯใหม่โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนราชการในสังกัดกรมฯให่ที่สำคัญคือ จัดตั้งสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน จัดตั้งสถาบันพัฒนาชุมชน(โดยยุบศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตและกองฝึกอบรม เพื่อบูรณาการภารกิจจัดตั้งเป็นสถาบันการพัฒนาชุมน) ปรับปรุงภารกิจและเปลี่ยนชื่อสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน เป็นสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ปรับปรุงภารกิจและเปลี่ยนชื่อสำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งปรับปรุงภารกิจและเปลี่ยนชื่อกองวิชาการและแผนงาน เป็นกองแผน และในเวลาเดียวกันกรมการพัฒนาชุมชนได้เสนอขอจัดตั้ง”กองประชาสัมพันธ์”เป็นราชการบริหารส่วนกลางด้วย แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ดังนั่นกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้มีคำสั่งกรมฯ ที่152/2552 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 จัดตั้ง “กองประชาสัมพันธ์” ขึ้นเป็นส่วนราชการภายในของกรมฯอีกครั้งหนึ่งมาจนถึงปัจจุบัน
              กองประชาสัมพันธ์ ในปัจจุบันมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมละเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปฏิบัติงานตามภารกิจองค์กรและยุทธศาสตร์ของกรมฯ การจัดทำแผนด้านการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร เสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน การเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรมฯในรูปแบบต่างๆ การวางแผนและผลิตสื่อ เอกสาร จัดนิทรรศการ การจัดทำข่าว จัดแถลงข่าวและประสานการดำเนินงานกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ การดำเนินกิจการของวารสารการพัฒนาชุมชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกรมฯ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายดังนี้
             1)ฝ่ายอำนวยการ
             2)ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์
             3)ฝ่ายผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 

 

ทำเนียบผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ห้วงเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
นายศรีพงศ์ สระวาสี หน.กองส่งเสริมเผยแพร่ ๒๕๐๕ - ๒๕๐๖  
นายอบ ทองไข่มุกต์ หน.กองส่งเสริมและเผยแพร่ ๒๕๐๗ –๒๕๑๒  
นายไพรัตน์ เดชะรินทร์ หน.กองส่งเสริมและเผยแพร่  ๒๕๑๓ – เม.ย.๒๕๑๔  
นายสุวนัย ทองนพ หน.กองส่งเสริมและเผยแพร่ พ.ค.๒๕๑๔ –ก.ย.๒๕๑๗  
นายนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ หน.กองส่งเสริมและเผยแพร่ ต.ค.๒๕๑๗ - ๒๕๑๙  
นายเสรี เกียรติบรรลือ หน.กองส่งเสริมและเผยแพร่  ๒๕๒๐ - ๒๕๒๑  
ดร.สุรพล กาญจนะจิตรา ผอ.กองส่งเสริมและเผยแพร่ ๒๕๒๒ –๓๐ พ.ย.๒๕๒๓  
นายกุศล บุญยมาลิก ผอ.กองส่งเสริมและเผยแพร่ ๑ ธ.ค.๒๕๒๓ – ๒๐ ต.ค.๒๕๒๙  
นางผุสดี วิทยาสารรณยุต ผอ.กองส่งเสริมและเผยแพร่ ๒๑ ต.ค.๒๕๒๙ - ๒๕๓๖  
๑๐ นางสาวอัศนีย์ วัฒนประดิษฐ์ ผอ.กองส่งเสริมและเผยแพร่ ๒๕๓๗ –ต.ค.๒๕๓๘  
๑๑ นายกุศล บุญยมาลิก ผอ.กองส่งเสริมและเผยแพร่ พ.ย.๒๕๓๘ –ต.ค.๒๕๓๙  
๑๒ นางสาวอัศนีย์ วัฒนประดิษฐ์ ผอ.กองส่งเสริมและเผยแพร่ พ.ย.๒๕๓๙ –ต.ค.๒๕๔๑  
๑๓ นายธานี แตงเข็ม ผอ.กองส่งเสริมและเผยแพร่ พ.ย.๒๕๔๑ –พ.ย.๒๕๔๒  
๑๔ นายวีระศักดิ์ อนันตมงคล ผอ.กองส่งเสริมและเผยแพร่ ธ.ค.๒๕๔๒ –ต.ค.๒๕๔๓  
๑๕ นายวิบูลย์ชัย เกิดเพิ่มพูล ผอ.กองส่งเสริมและเผยแพร่ พ.ย.๒๕๔๓ –ต.ค.๒๕๔๔  
๑๖ นายอนุศักดิ์ มูลวงศ์ ผอ.กองส่งเสริมและเผยแพร่ พ.ย.๒๕๔๔ –ต.ค.๒๕๔๕  
๑๗ นางสาวจุฑามาศ เข็มเจริญ เลขานุการกรม พ.ย.๒๕๔๕ –ก.พ.๒๕๔๖ กำกับดูแล
๑๘ นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ มี.ค.๒๕๔๖ –๑๕ พ.ย.๒๕๔๗  
๑๙ นายเสริมพงษ์ รัตนะ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ๑๖ พ.ย.๒๕๔๗ – ๒๗ ธ.ค.๒๕๕๐  
๒๐ นางสาวสุนันทา ภู่สุวรรณ์ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ๒๘ ธ.ค.๒๕๕๐ –๒๓ ต.ค.๒๕๕๑  
๒๑ นายชัยยา ขำสะอาด ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ๒๔ ต.ค.๒๕๕๑ –  ๑๐ ม.ค.๒๕๕๖  
๒๒ นางสาวชณัทสรณ์ โพธิปิ่น ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ๑๑ ม.ค.๒๕๕๖ –๘ เม.ย.๒๕๕๖ รกท.
๒๓ นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ๙ เม.ย.๒๕๕๖ - ๓๐ เม.ย.๒๕๕๘  
๒๔ นางรักใจ  กาญจนะวีระ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ๑ พ.ค. ๒๕๕๘ - ๑ มิ.ย.๒๕๕๘ รกท.
๒๕ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ๒ มิ.ย.๒๕๕๘ - ก.พ.๒๕๖๐

 

๒๖ นางรักใจ  กาญจนะวีระ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ก.พ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน