พันธกิจ

1.ยกระดับการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

2.สร้างระบบงานและพัฒนาบุคลากร

3.บรูณาการสือและช่องทางการสื่อสาร