พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. พัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๖๐ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่. ๒ ประกอบด้วยอำเภออุทุมพรพิสัย , กันทรารมย์, ห้วยทับทันและอำเภอศิลาลาด รวมจำนวน. ๙๐ คน ณ ศูนย์เรียนรู้หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองกอง หมู่ท่ี ๓ ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษ

เขียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2561 เวลา น.    โดย: green