มท1 ติวเข้มผู้ว่าฯ เร่งขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่

มท1 ติวเข้มผู้ว่าฯ เร่งขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่

มท1 ติวเข้มผู้ว่าฯ เร่งขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่

วันนี้ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย รองอธิบดีฯ นายทวีป บุตร์โพธิ์ และ นายสมหวัง พ่วงบางโพ นายโชคชัย แก้วป่อง และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน
เข้าร่วมการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2561
โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) เป็นประธานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่ พร้อมมอบนโยบายและสั่งการในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” การจัดระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินถอดบทเรียน กรณี “ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย” การพัฒนาระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ช่องทางต่าง ๆ และกำลังจัดทำ Line@mahadthai การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Zero Waste) เป้าหมาย “จังหวัดสะอาด” 2561 และอื่น ๆ เป็นต้น 
โดยมี ผู้บริหารส่วนกลาง มท. สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ พัฒนาการจังหวัด และ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น 2,127 คน ณ ห้องประชุมรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

เขียนเมื่อ: 11 ก.ค. 2561 เวลา 10:13 น.    โดย: green