กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เปิดตัวงาน “OTOP Village” อย่างยิ่งใหญ่ สนองตอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เปิดตัวงาน “OTOP Village” อย่างยิ่งใหญ่ สนองตอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัวงาน “OTOP Village” อย่างยิ่งใหญ่ สนองตอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

5 ตุลาคม 2561

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดงาน แสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน 
โอกาสนี้ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวอุบลรัตน์ ทองในธรรม เจ้าหน้าที่อาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากหน่วยงานภาคี และคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 มาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้ได้มีการจัดทำโครงการดังกล่าวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เสริมสร้างมูลค่าและคุณค่า ด้วยอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน ทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

เขียนเมื่อ: 10 ต.ค. 2561 เวลา 10:30 น.    โดย: green