กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมรณรงค์ สร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมรณรงค์ สร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมรณรงค์ สร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง

วันนี้ 8 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
มอบหมายให้ นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ ร่วมงานแถลงข่าว Kick Off การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานราชการของรัฐ จำนวน 4 หน่วยงาน คือ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 โดยผ่านเครือข่ายอาสาสมัครของแต่ละหน่วยงานในการให้ความรู้ รณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในระดับตำบล หมู่บ้าน ชุมชน โดยมีนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Kick Off การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน ยังได้จัดให้มีการลงนามประกาศเจตจำนงทางการเมืองร่วมกัน เพื่อให้การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

เขียนเมื่อ: 11 ก.พ. 2562 เวลา 14:18 น.    โดย: green