อธิบดี พช. ผุดไอเดียสร้าง “นักพัฒนาธุรกิจชุมชน” พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

อธิบดี พช. ผุดไอเดียสร้าง “นักพัฒนาธุรกิจชุมชน” พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

อธิบดี พช. ผุดไอเดียสร้าง “นักพัฒนาธุรกิจชุมชน” พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้ ( 5 กันยายน 2562) เวลา 14.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน หลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง
โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีฯ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ อย่างยั่งยืน หลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสมรรถนะผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน ให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารงาน มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย สู่การขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รับผิดชอบนโยบายสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ภายใต้กลไกและบทบาทประชารัฐ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ กอง พัฒนาการจังหวัดและนักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ จำนวนทั้งสิ้น 103 คน ที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ

เขียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2562 เวลา 10:01 น.    โดย: green