พช.ให้โบนัสบุคลกร จัดแคมเปญพัฒนาคุณภาพชีวิต

พช.ให้โบนัสบุคลกร จัดแคมเปญพัฒนาคุณภาพชีวิต

พช.ให้โบนัสบุคลกร จัดแคมเปญพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันนี้ 21 พ.ย. 2560 เวลา 9.00 น.

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
(นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์)
มอบหมายให้

นายทวีป บุตรโพธิ์ 
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนดีเด่น และเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆ ส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 160 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 ณ กรมการพัฒนาชุมชน และ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 
โดยมีนายวรงค์ แสงเมือง เลขานุการกรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
โอกาสนี้นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

นายทวีป บุตรโพธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายภาริกิจที่สำคัญจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เช่น ตลาดประชารัฐ ซึ่งทุกคนต่างทุ่มเททำงานกันอย่างขยันขันแข็งและเสียสละต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ 
และ 4 วันต่อจากนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตนเอง การบริหารร่างกาย ดูแลภาวะโภชนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในองค์กร มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป

เขียนเมื่อ: 23 พ.ย. 2560 เวลา 15:45 น.    โดย: green