โครงการผลิตสื่อและสนับสนุนสื่อด้านการประชาสัมพันธ์

ราายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตสื่อและสนับสนุนสื่อด้านการประชาสัมพันธ์

- ผลิตสื่อโทรทัศน์

ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ/นางสาวนวพร พิมพา

 ดาวน์โหลด