โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อฯ

ราายละเอียดโครงการ

โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อฯ

 1) โครงการผลิตสื่อเผยแพร่งานพัฒนาชุมชนทางสื่อโทรทัศน์

 2) โครงการผลิตสื่อเผยแพร่งานพัฒนาชุมชนทางสื่อวิทยุ

 3) โครงการผลิตสื่อเผยแพร่งานพัฒนาชุมชนทางสื่อสิ่งพิมพ์

 ดาวน์โหลด