แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2558

ราายละเอียดโครงการ

แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2558

โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

รายละเอียดโครงการ

  1) โครงการ พช.สัมพันธ์สัญจร  

  2) โครงการเสริมสร้างกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์

 3) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์แก่หน่วยงานภูมิภาค 

4) โครงการผลิตสื่อและสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์

 5) โครงการการจัดทำเอกสาร/สื่อสร้างภาพลักษณ์กรมฯ

โครงการเผยแพร่บทความภารกิจพัฒนาชุมชนผ่าน
 สื่อสิ่งพิมพ์รายสัปดาห์
โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อฯ

รายละเอียดโครงการ

 1) โครงการผลิตสื่อเผยแพร่งานพัฒนาชุมชนทางสื่อโทรทัศน์

  2) โครงการผลิตสื่อเผยแพร่งานพัฒนาชุมชนทางสื่อวิทยุ

 3) โครงการผลิตสื่อเผยแพร่งานพัฒนาชุมชนทางสื่อสิ่งพิมพ์

 

 ดาวน์โหลด