วิสัยทัศน์

กองประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร ด้วยระบบงานและบุคลากรระดับอาชีพ