นายฉลอง ประดับสุข พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี และนายจิตรกร ศักดิ์ศิริรักษ์ พัฒนาการอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จากสำนักงาน ก.พ. ในงานวันคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส ประจำปี 2556  ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน กงพง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

:: กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ::
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ 0-21416325 โทรสาร 0-21438922
E-mail:prcdd@cdd.go.th Webmaster : prcdd@cdd.go.th โทร 02-1416320