นายพิสันติ์ ประทานชวโน  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังข้อเสนอแนะร่างยุทธศาสตร์ฟื้นฟู
  OTOP ต่อยอดสู่โลก  โดยมีผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556
ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

 

 


 


:: กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ::
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ 0-21416325 โทรสาร 0-21438922
E-mail:prcdd@cdd.go.th Webmaster : prcdd@cdd.go.th โทร 02-1416320