โครงสร้างองค์กร

ชื่อ : นางรักใจ กาญจนะวีระ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

เบอร์โทร : 0-21416321, 0-811745935

ชื่อ : นายอวิรุทธ์ มีชื่น

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

เบอร์โทร : 089-958-7592

ชื่อ : นางสาวยอดขวัญ ว่านเครือ

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

เบอร์โทร : 0-21416328

ชื่อ : นางสาวเปรมวดี มีสวัสดิ์

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัญการ

เบอร์โทร : 0-21416271

ชื่อ : นางสาวศิริพร พรหมมา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

เบอร์โทร : 0-21416327

ชื่อ : นางกชวรรณ เพชรทอง

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายฝ่ายผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เบอร์โทร : 089-924-4548

ชื่อ : นายธนชล คูณสวัสดิ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เบอร์โทร : 0-21412678

ชื่อ : นางสาวโชติกา สีมี

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

เบอร์โทร :

ชื่อ : นายจรูญศักดิ์ เขียวสุคนธ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

เบอร์โทร : 0-21416324

ชื่อ : นายประสิทธิ์ ไชยชาติ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถานที่

เบอร์โทร :

Page   1