รวดเร็ว ฉับไว ทันใจ ผู้รับบริการ สรรค์สร้างภาพลักษณ์องค์กร
 

ท่านขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานพิธีรดน้ำขอพร ประจำปี 2557นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ลงนามคำรับรองฯและประชุมคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมพิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP
บริเวณใต้ทางด่วนกรุงเทพมหานครนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มอบกุญแจรถให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกาชาด
กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗


นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เสวนาแนวทางการทำงานเชิงบริหารโครงการปฐมนิเทศผู้บริหาร
ระดับจังหวัดและข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ

นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาด
กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2557

นายพิสันติ์  ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
บรรยายพิเศษ หัวข้อ"การเพิ่มมูลค่างานของนักบริหาร"
ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการ
ระดับชำนาญการพิเศษนายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนา หมู่บ้านนำร่องพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยู่ดีมีสุข จังหวัดอุดรมีชัย
ราชอาณาจักกัมพูชา


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เสวนาแนวทางการทำงานเชิงบริหาร
โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารระดับจังหวัด
และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ผลิตชุมชนด้านควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
(Quality Control : QC)

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดพร้อมมอบนโยบายโครงการปฐมนิเทศ
ผู้บริหารระดับจังหวัด และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการทางปกครองแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
รุ่นที่ 1นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
บันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการ
"ตอบโจทย์ SME"
ในประเด็น " OTOP ชุมชนเข้มแข็ง"


นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานพิธีปิดการอบรม เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


นายพิสันติ์  ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการผู้แทนหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางและหลักเกณฑ์การลง
ทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP
และการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๕๗

นายมนตรี  นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พบปะผู้บริหาร จังหวัด อำเภอ เขตตรวจราชการที่ ๒

นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานพิธีส่งมอบรถยนต์สำหรับ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ


นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานพิธีเปิดงานการจัดงานมหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์

นายขัวญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย
ในโครงการพัฒนาชุมชนในประเทศเพื่อนบ้าน

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์


นายพิสันติ์  ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
OTOP  ปี ๒๕๕๗  
 

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน
นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการคณะทำงานรับผิดชอบ
การดำเนินงานทอดผ้าป่าสมทบ ปี 57


นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง๑นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานประชุมชี้แจงการตรวจสอบการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์
ของกลุ่มจังหวัดสนุก


นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ประชุมให้ความรู้การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม
Antivirusนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พบปะมอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้กับผู้บริหาร
ในเขตตรวจราชการเขตที่ ๑๐


นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาสนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแนวทาง
ในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน


นายโชคชัย แก้วป่อง ผู้อำนวยการกองแผนงาน
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารการ
ดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน

นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
เยี่ยมให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการโครงการศูรนย์แสดง
จำหน่ายและกระจายสอนค้า OTOP ใต้ทางด่วนรามอินทรา

นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรวมพลคนออมทรัพย์
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มอบหมายให้นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เป็นประธานเปิดงานรวมพลคนออมทรัพย์
๕ จังหวัดในเขตตรวจราชการเขตที่ ๑๐

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พบปะมอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้กับผู้บริหารนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดงานสังสรรค์สานสามัคคีพี่น้อง พช

ภาพข่าวพัฒนาชุมชนย้อนหลัง

หน้า 16 

                                             หน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  เดือนมกราคม 57
พัฒนากรอาเภอธารโต เข้าร่วมประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจาเดือนมกราคม จ.ยะลา
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองบัวระเหว (กพสอ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวระเหว จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสตรี ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และจัดหาทุนพัฒนาสตรี “ราตรีระเหวสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๖”จ.ชัยภูมิ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลีดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จ.สมุทรปราการ
   
   
   
   
   
   
   
 
  >> อ่านข่าวเดือนมกราคม >> เดือนกุมภาพันธ์ >>เดือนเมษายน>>เดือนพฤษภาคม>>เดือนตุลาคม>> เดือนพฤจิกายน
        ธันวาคม
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

VDO
การดำเนินงานยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เวทีเสวนาในหัวข้อ
"ยุทธศาสตร์ OTOP ก้าวสู่สากล" และนโยบายด้านการส่งเสริม
การจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านที่ทำการไปรษณีย์"
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน เศรษซฐกิจดี ประชามีสุข
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน สิ่งแวดล้อมที่ดี
เปรียบเหมือนรั้วป้องกันชุมชน
ภาพยนต์สั้น เรื่อง The Kid ภาพยนต์สั้น เรื่อง ขนมหวาน
     
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน จิตใจงาม สังคมก็งดงาม
ภาพยนต์สั้น เรื่อง พอเพียง ภาพยนต์สั้น เรื่อง มหาลัยร่องสวน
     
ภาพยนต์สั้น เรื่อง เพียง ถอย พอ musical ชีวิตพัฒนากร วีดิทัศน์ ชุด คนดี คนเก่ง พช.
ตอน "พัฒนากร คนเก่ง หัวใจแกร่ง"

ดูออนไลน์ คลิกที่นี่
     
 
ภาพยนต์สั้น เรื่อง ก็พอ Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน การเรียนรู้ คู่ชุมชน
 
     
  ดาวน์โหลดได้ที่คลังสื่อมัลติมีเดีย >>
 
 
   แผนการจัดการเวทีประชาเสนาฯ
(พูดจาหาทางออกประเทศไทย)
สปอร์ตกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 
Download Pop up
 
 
Download

ขอเชิญดาวน์โหลด spot วิทยุ
50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
ชุด พัฒนาพร้อมกัน

ได้ที่ในคลังสื่อกองประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ดาวน์โหลด VDO
นายกฯคุยกับคณะกรรมการสตรีฯ
 
สปอตวิทยุ สารคดี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร

 
จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ฉบับที่ 1 เดือนก.ค. 55

 

 
 
เพลงจากโครงการ
"สร้างสุขชุมชน บนความพอเพียง"
 
1 เท่าไหร่ก็พอ
 
2 สร้างสุขชุมชน บนความพอเพียง
 
3 ปรัชญาของพ่อ
 

 
Visits
Page Views  
เริ่มนับ 1 มกราคม 2554
     
 
 
:: กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ::
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ 0-21416325 โทรสาร 0-21438922
E-mail:prcdd@cdd.go.th Webmaster : prcdd@cdd.go.th โทร 02-1416320