รวดเร็ว ฉับไว ทันใจ ผู้รับบริการ สรรค์สร้างภาพลักษณ์องค์กร
 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน
"ส่งความสุขปีใหม่
คืนกำไรให้ประชาชน OTOP City 2014 ภูมิปัญญาผ้าไทย
และเทศกาลของขวัญของฝาก"

 

นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีฯ
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก OVOP Movement จากประเทศกัมพูชา
 

นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาควทมยากจนนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิด OTOP in the City


นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ และสื่อมวลชน
เยี่ยมชม OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานกลั่นกรองการ
ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน


นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน
OTOP CITY ๒๐๑๔

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เยี่ยมชมศูนย์แสดง OTOP


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมลงนามถวายพระพร
เทิดไท้องค์ราชันย์ ทีฆายุโก โหตุ มหาราชานายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมพิธีเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย
และวัน สทม.ประจำปี 2557"

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช.นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
พร้อมด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะผู้บริหาร
เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการกลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ด้านกิจกรรมเครือข่าย


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เข้าร่วมการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ครั้งที่3/2557

นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีฯ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเวทีอภิปราย "
นโยบายสาธารณะของไทย : หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"
ซึ่งองค์กรโปรคาซัวร์ เอเซียแอนด์แปซิฟิค

นายมนตรี  นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการพิจารณาเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการพลเรือนสามัญ

นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุม จัดทำ Roadmap
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

รองอธิบดีฯนางสายพิรุณ น้อยศิริ
เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการฯ
หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่๙๘

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ให้การต้อนรับนายสุดจิต นิมิตกุล
ประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รับเงินบริจาค ๑ ล้านบาท สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ท่านรองอธิบดีฯ นายมนตรี นาคสมบูรณ์ ให้โอวาท
และมอบแนวทางการเป็นข้าราชการ นักพัฒนาที่ดีแก่
พัฒนากร รุ่นที่ 98


นายธงชัย บุตรนุชิต ผอ.สำนักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุม
และบรรยายตามโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ
พัฒนากลุ่มออมทรัพท์เพื่อการผลิตสู่
ระดับมาตรฐาน"SMART Saving Group"

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมฯ
เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน
กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2557

นาย อรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
ยุทธศาสตร์เครือข่ายกองทุนชุมชน
และให้เกียรติมอบประกาศวุฒิบัตร

นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มอบแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ให้กับกองคลัง
และสถาบันการพัฒนาชุมชน

 นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2557
ณ ศาลาพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายาทินัดดามาตุ
วัดพราหมณี


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนโครงการ
ปชส.สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ
ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน

นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน OVC
ร่วมสนทนาในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ"
ประเด็นแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว


นางสาวเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์,นายทวีป บุตรโพธิ์,
นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ศึกษาดูงาน ณ
เมืองมัณฑะเลย์ – อมรปุระ สหภาพเมียนมาร์


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พบปะ มอบแนวทางพร้อมให้กำลังใจในการทำงาน
แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน ที่บรรจุใหม่

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง
กรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2557


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นำคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ
และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


นางสายพิรุณ  น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"ระเบียบ ระบบ การคลัง"

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานเปิดงาน OTOP ภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์
นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีฯ
นำคณะข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ลงนามถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายอรรถพร  สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวปาฐกถาเปิดเวทีเสวนา
“พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวอย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว”

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดงาน SCB-OTOP ครั้งที่ ๓ "ปักหมุดของอร่อยของดีทั่วไทย"

นายมนตรี นาคสมบรูณ์ รองอธีบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
"เทคนิคการเป็นพิธีกร"

นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
กล่าวปาฐกถาเปิดเวทีเสวนา “พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวอย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว”

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เข้ารับรางวัลความเป็นเลิศประเภทพัฒนาการ
และขยายผล การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี 2557

นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานปิดหลักสูตรการพัฒนาชุมชนและ
การจัดการอย่างยั่งยืนและมอบประกาศนียบัตร
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาขนลาว

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง บำเพ็ญกุศลเนื่องวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน
ย่างก้าวสู่ปีที่ ๕๓

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พบปะให้กำลังใจ ๒๑ หน่วยงาน
ในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๗นายทรงพล วิชัยขัทคะ  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
เป็นประธานการประชุมกองประชาสัมพันธ์
ประจำเดือนตุลาคม 2557 ครั้งที่5/2557

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมให้โอวาท โดยนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ นำบรรยายสรุปผลงาน
กรมการพัฒนาชุมชน


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดงาน IT MEETING


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมแสดงมุทิตาจิต
แด่ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายพิสันติ์ ประทานชวโน
ในวันเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม
มอบนโยบายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ จ.ชัยภูมิ


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดงาน "วันวานแห่งความทรงจำ"
นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมต้อนรับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.
กระทรวงมหาดไทย

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคืนความสุขให้ชุมชน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรายเบื้องพระยุคลบาท


นายขวัญชัย วงศ์นิติกรอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดและมอบทุนการศึกษาโครงการ "
เปิดฟ้าวันใหม่ ด้วยหัวใจ คน พช."
สานต่อความมุ่งมั่นในเจตนาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยเปิดโอกาสให้แก่เด็ก
และเยาวชนจากบ้านเด็กเร่ร่อน


นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุม เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร
หลักสูตร"One Tambon One Product (OTOP) Training
in Thailand in for OVOP Kenya "
แก่เจ้าหน้าประเทศเคนย่า

        อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร) มอบหมายให้
นางสาววรพันธุ์ รุ่งกรุด พร้อมด้วยนางศิริวรรณ ทรายแก้ว นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่


นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชน ครั้งที่ 2/2557


นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัพระนครศรีอยุธยา
ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
บรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ
: เสริมสมรรถนะกลยุทธ์นักบริหาร

นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม
และมอบหมายภารกิจคณะกรรมการ ๕ ชุด
(ตามประเภทผลิตภัณฑ์) ในการประกวดแผนธุรกิจ
OTOP ระดับประเทศ

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


ชช.วรพันธุ์ รุ่งกรุด พร้อมด้วย ผอ.นพรัตน์ ธำรงค์ทรัพย์ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
แนวทางการประกวดแผนธุรกิจ OTOP ดีเด่นระดับประเทศ

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมงาน "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"นางสาวพจนา สุจำนงค์  ผอ.กพร. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ


นายพิสันติ์  ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (IPA)


นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
"คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท"
จ.ขอนแก่น 

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรรษา มหาราชินี 


นายมนตรี นาคสมบูรณ์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน "คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" จ.ชลบุรีนายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร
Grassroots Economic Development with OTOP
และมอบประกาศนียบัตร


นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รับฟังการนำเสนอการจัดการความรู้ : KM
ของหน่วยงานในส่วนกลาง ๑๒ หน่วยงานนายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ปาถกฐาพิเศษและกล่าวเปิดการเสวนา
หัวข้อ “พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวอย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว”

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน
"คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" จ.เชียงราย


นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีฯ เป็นประธานเปิดงาน OTOP ภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดตาก

นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
บรรยายพิเศษ "เรื่องเล่างาน พช." จังหวัดอุบลราชธานี

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
ประธานกรรมการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง จพง.ธุรการ และ จพง.การเงินและบัญชี

อยู่อย่างมีความหวัง เกษียณอย่างมีความสุข ขอจงรับรู้ไว้ "ขวัญชัยยังเป็นเพื่อนคุณ"

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบแนวทางการทำงาน พช.ปี ๒๕๕๘ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามนโยบายรัฐบาล ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
จังหวัดอุบลราชธานี

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานมอบโล่รางวัล องค์กรสตรีดีเด่น
และครอบครัวแข็งแรงดีเด่นนายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มอบแนวทางการดำเนินงานตาม Roadmap กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๘ จังหวัดอุบลราชธานี


นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย
ก่อนพิธีเปิดงานคืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จ.สงขลา


นายอรรถพร สิงหวิชัย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร
"Grssroots Economic Development with the One Tambon One Product (OTOP)


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน
"คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" จ.สงขลา


นาย มนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุม
ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "บทบาทองค์กรสตรีกับการบริหารจัดการชุมชน"

นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นำทีม คณะกรรมการตรวจเยี่ยม"การประกวดและเผยแพร่
ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้นายพิสันติ์ ประทานชวโน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Work  Shop) "ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยว"


ภาพข่าวพัฒนาชุมชนย้อนหลัง

หน้า 16 

                                             หน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   
ทอดเทียนประเพณีเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์
จังหวัดบึงกาฬ
สนง.พัฒนาชุมชนสตูล ร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
จังหวัดมุกดาหาร มอบบ้านแก่ราษฏร ตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
   
   
   
   
   
   
   
 
  >> อ่านข่าวเดือนมกราคม >> เดือนกุมภาพันธ์ >>เดือนเมษายน>>เดือนพฤษภาคม>>เดือนตุลาคม>> เดือนพฤจิกายน
        ธันวาคม
 
 
   
  หนังสือราชการ
  เรื่อง การคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ ดีเด่น ประจำปี 2557 หนังสือที่ มท 0413/ว0611 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
  เรือง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
  เรือง ผลการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอเชิญส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์บริการคนพิการ ได้ที่ http://www.nep.go.th/
2 กรมทางหลวงขอเชิญชวน ขอเชิญ ประกวดออกแบบมาสคอต กรมทางหลวง ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการประกวดออกแบบมาสคอต ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สามารถส่งผลงานได้ที่
http://www.doh.go.th/
3 ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าวปี 2557 ในโครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย” http://www.thairice.org/#young-rice
   
   

VDO
การดำเนินงานยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เวทีเสวนาในหัวข้อ
"ยุทธศาสตร์ OTOP ก้าวสู่สากล" และนโยบายด้านการส่งเสริม
การจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านที่ทำการไปรษณีย์"
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน เศรษซฐกิจดี ประชามีสุข
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน สิ่งแวดล้อมที่ดี
เปรียบเหมือนรั้วป้องกันชุมชน
ภาพยนต์สั้น เรื่อง The Kid ภาพยนต์สั้น เรื่อง ขนมหวาน
     
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน จิตใจงาม สังคมก็งดงาม
ภาพยนต์สั้น เรื่อง พอเพียง ภาพยนต์สั้น เรื่อง มหาลัยร่องสวน
     
ภาพยนต์สั้น เรื่อง เพียง ถอย พอ musical ชีวิตพัฒนากร วีดิทัศน์ ชุด คนดี คนเก่ง พช.
ตอน "พัฒนากร คนเก่ง หัวใจแกร่ง"

ดูออนไลน์ คลิกที่นี่
     
 
ภาพยนต์สั้น เรื่อง ก็พอ Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน การเรียนรู้ คู่ชุมชน
 
     
  ดาวน์โหลดได้ที่คลังสื่อมัลติมีเดีย >>

วารสารประจำเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม 2557

แบบสอบถามวารสาร
พัฒนาชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ 
 
   แผนการจัดการเวทีประชาเสนาฯ
(พูดจาหาทางออกประเทศไทย)
สปอร์ตกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 
 
 
 


บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ดาวน์โหลด VDO
นายกฯคุยกับคณะกรรมการสตรีฯ
สปอตวิทยุ สารคดี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 
 
 

 

 

  
เพลงจากโครงการ
"สร้างสุขชุมชน บนความพอเพียง"
 
1 เท่าไหร่ก็พอ
 
2 สร้างสุขชุมชน บนความพอเพียง
 
3 ปรัชญาของพ่อ
 

 
Visits
Page Views  
เริ่มนับ 1 มกราคม 2554
     
 
 
:: กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ::
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ 0-21416325 โทรสาร 0-21438922
E-mail:prcdd@cdd.go.th Webmaster : prcdd@cdd.go.th โทร 02-1416320