รวดเร็ว ฉับไว ทันใจ ผู้รับบริการ สรรค์สร้างภาพลักษณ์องค์กร
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ จ.ชัยภูมิ

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมต้อนรับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.
กระทรวงมหาดไทย


นายขวัญชัย วงศ์นิติกรอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดและมอบทุนการศึกษาโครงการ "
เปิดฟ้าวันใหม่ ด้วยหัวใจ คน พช."
สานต่อความมุ่งมั่นในเจตนาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยเปิดโอกาสให้แก่เด็ก
และเยาวชนจากบ้านเด็กเร่ร่อน

นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุม เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร
หลักสูตร"One Tambon One Product (OTOP) Training
in Thailand in for OVOP Kenya "
แก่เจ้าหน้าประเทศเคนย่านายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม
และมอบหมายภารกิจคณะกรรมการ ๕ ชุด
(ตามประเภทผลิตภัณฑ์) ในการประกวดแผนธุรกิจ
OTOP ระดับประเทศ

นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ


ชช.วรพันธุ์ รุ่งกรุด พร้อมด้วย ผอ.นพรัตน์ ธำรงค์ทรัพย์ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
แนวทางการประกวดแผนธุรกิจ OTOP ดีเด่นระดับประเทศ

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัพระนครศรีอยุธยา
ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
บรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ
: เสริมสมรรถนะกลยุทธ์นักบริหาร

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


นางสาวพจนา สุจำนงค์  ผอ.กพร. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมงาน "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินายพิสันติ์  ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (IPA)

นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รับฟังการนำเสนอการจัดการความรู้ : KM
ของหน่วยงานในส่วนกลาง ๑๒ หน่วยงาน


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรรษา มหาราชินี 

นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีฯ เป็นประธานเปิดงาน OTOP ภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดตาก

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
"คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท"
จ.ขอนแก่น 

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
ประธานกรรมการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง จพง.ธุรการ และ จพง.การเงินและบัญชี

นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร
Grassroots Economic Development with OTOP
และมอบประกาศนียบัตร

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ปาถกฐาพิเศษและกล่าวเปิดการเสวนา
หัวข้อ “พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวอย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว”นายมนตรี นาคสมบูรณ์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน "คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" จ.ชลบุรี


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน
"คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" จ.เชียงราย

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบแนวทางการทำงาน พช.ปี ๒๕๕๘ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามนโยบายรัฐบาล ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
จังหวัดอุบลราชธานี


นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
บรรยายพิเศษ "เรื่องเล่างาน พช." จังหวัดอุบลราชธานีนายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มอบแนวทางการดำเนินงานตาม Roadmap กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๘ จังหวัดอุบลราชธานี

อยู่อย่างมีความหวัง เกษียณอย่างมีความสุข ขอจงรับรู้ไว้ "ขวัญชัยยังเป็นเพื่อนคุณ"


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน
"คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" จ.สงขลา


นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย
ก่อนพิธีเปิดงานคืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จ.สงขลานายอรรถพร สิงหวิชัย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร
"Grssroots Economic Development with the One Tambon One Product (OTOP)


นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นำทีม คณะกรรมการตรวจเยี่ยม"การประกวดและเผยแพร่
ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้


นาย มนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุม
ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "บทบาทองค์กรสตรีกับการบริหารจัดการชุมชน"นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานมอบโล่รางวัล องค์กรสตรีดีเด่น
และครอบครัวแข็งแรงดีเด่นนายพิสันติ์ ประทานชวโน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Work  Shop) "ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยว"
ภาพข่าวพัฒนาชุมชนย้อนหลัง

หน้า 16 

                                             หน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  เดือนมกราคม 57
อบรมเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงานสมาชิกพัฒนานาสตรีตำบล จังหวัดอุดรธานี
จัดเวทีนำร่องเสวนาประชาคมเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ
ลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จังหวัดนนทบุรี
   
   
   
   
   
   
   
 
  >> อ่านข่าวเดือนมกราคม >> เดือนกุมภาพันธ์ >>เดือนเมษายน>>เดือนพฤษภาคม>>เดือนตุลาคม>> เดือนพฤจิกายน
        ธันวาคม
 
 
   
  หนังสือราชการ
  เรื่อง การคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ ดีเด่น ประจำปี 2557 หนังสือที่ มท 0413/ว0611 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
  เรือง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
  เรือง ผลการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอเชิญส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์บริการคนพิการ ได้ที่ http://www.nep.go.th/
2 กรมทางหลวงขอเชิญชวน ขอเชิญ ประกวดออกแบบมาสคอต กรมทางหลวง ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการประกวดออกแบบมาสคอต ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สามารถส่งผลงานได้ที่
http://www.doh.go.th/
3 ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าวปี 2557 ในโครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย” http://www.thairice.org/#young-rice
   
   

VDO
การดำเนินงานยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เวทีเสวนาในหัวข้อ
"ยุทธศาสตร์ OTOP ก้าวสู่สากล" และนโยบายด้านการส่งเสริม
การจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านที่ทำการไปรษณีย์"
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน เศรษซฐกิจดี ประชามีสุข
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน สิ่งแวดล้อมที่ดี
เปรียบเหมือนรั้วป้องกันชุมชน
ภาพยนต์สั้น เรื่อง The Kid ภาพยนต์สั้น เรื่อง ขนมหวาน
     
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน จิตใจงาม สังคมก็งดงาม
ภาพยนต์สั้น เรื่อง พอเพียง ภาพยนต์สั้น เรื่อง มหาลัยร่องสวน
     
ภาพยนต์สั้น เรื่อง เพียง ถอย พอ musical ชีวิตพัฒนากร วีดิทัศน์ ชุด คนดี คนเก่ง พช.
ตอน "พัฒนากร คนเก่ง หัวใจแกร่ง"

ดูออนไลน์ คลิกที่นี่
     
 
ภาพยนต์สั้น เรื่อง ก็พอ Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน การเรียนรู้ คู่ชุมชน
 
     
  ดาวน์โหลดได้ที่คลังสื่อมัลติมีเดีย >>

วารสารประจำเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม 2557

แบบสอบถามวารสาร
พัฒนาชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ 
 
   แผนการจัดการเวทีประชาเสนาฯ
(พูดจาหาทางออกประเทศไทย)
สปอร์ตกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 
 
 
 


บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ดาวน์โหลด VDO
นายกฯคุยกับคณะกรรมการสตรีฯ
สปอตวิทยุ สารคดี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 
 
 

 

 

  
เพลงจากโครงการ
"สร้างสุขชุมชน บนความพอเพียง"
 
1 เท่าไหร่ก็พอ
 
2 สร้างสุขชุมชน บนความพอเพียง
 
3 ปรัชญาของพ่อ
 

 
Visits
Page Views  
เริ่มนับ 1 มกราคม 2554
     
 
 
:: กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ::
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ 0-21416325 โทรสาร 0-21438922
E-mail:prcdd@cdd.go.th Webmaster : prcdd@cdd.go.th โทร 02-1416320