รวดเร็ว ฉับไว ทันใจ ผู้รับบริการ สรรค์สร้างภาพลักษณ์องค์กร
 

นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร
Grassroots Economic Development with OTOP
และมอบประกาศนียบัตร

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ปาถกฐาพิเศษและกล่าวเปิดการเสวนา
หัวข้อ “พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวอย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว”นายมนตรี นาคสมบูรณ์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน "คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" จ.ชลบุรี


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน
"คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" จ.เชียงราย

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบแนวทางการทำงาน พช.ปี ๒๕๕๘ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามนโยบายรัฐบาล ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
จังหวัดอุบลราชธานี


นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
บรรยายพิเศษ "เรื่องเล่างาน พช." จังหวัดอุบลราชธานีนายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มอบแนวทางการดำเนินงานตาม Roadmap กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๘ จังหวัดอุบลราชธานี

อยู่อย่างมีความหวัง เกษียณอย่างมีความสุข ขอจงรับรู้ไว้ "ขวัญชัยยังเป็นเพื่อนคุณ"


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน
"คืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" จ.สงขลา


นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย
ก่อนพิธีเปิดงานคืนความสุขให้ชุมชนด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จ.สงขลานายอรรถพร สิงหวิชัย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร
"Grssroots Economic Development with the One Tambon One Product (OTOP)


นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นำทีม คณะกรรมการตรวจเยี่ยม"การประกวดและเผยแพร่
ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้


นาย มนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุม
ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "บทบาทองค์กรสตรีกับการบริหารจัดการชุมชน"นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานมอบโล่รางวัล องค์กรสตรีดีเด่น
และครอบครัวแข็งแรงดีเด่นนายพิสันติ์ ประทานชวโน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Work  Shop) "ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยว"กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดเส้นทาง
การท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางภาคตะวันออกนายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ถ่ายภาพและให้สัมภาษณ์ร่วมกับผู้บริหาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SMB
และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)นายขวัญชัย วงศ์นิติกร  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะ
กลยุทธ์นักบริหารรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน


กรมการพัฒนาชุมชน
ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดเส้นทา
งการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวนายอรรถพร สิงหวิชัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Work  Shop) "ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยว"


นายขวัญชัย วงศ์นิติกรอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ
ในงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์
ณ ท้องสนามหลวง


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน OTOP ภูมิภาค บุรีรัมย์ "นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  มอบนโยบายเรื่อง
"บทบาทกรมการพัฒนาชุมชน กับ นโยบายภาครัฐ"
แก่ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นฯจาก 76


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2557

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมพิธีใส่บาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป พิธีเปิดงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร บรรยายพิเศษ
เรื่อง "การขับเคลื่อนภารกิจด้านยาเสพติดด้วย
กองทุนแม่ของแผ่นดินในสถานการณ์ปัจจุบัน"


นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท
์คืนความสุขให้คนในชาติ

นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้จำหน่าย "OTOP อิ่มปาก อิ่มใจ คนไทยยิ้มได้"


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดการประชุม "โครงการเพิ่มประสิทธิ
ภาพขับเคลื่อนกิจกรรม
ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ แก่คณะองค์การ Japan International
Cooperation Agency (JICA) และ Asia Pacific University (APU)

นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
จับมือกับธนาคารออมสิน รวม MOU ผนึกพลังเพิ่มศึกยภาพ
SMEs รายย่อย

นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากรัฐบาลประเทศบังคลาเทศนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดงาน OTOP ภูมิภาค ราชบุรี


นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
บันทึกเทปรายการ "ปรองดองสร้างชาติ" ช่อง ๑๑ NBTนายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภาพลักษณ์
ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
กิจกรรม พช.สัมพันธ์ สัญจร แบบ CSR
"ปันความรัก ความรู้ สู่น้อง"


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันเปตอง
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนายนายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มาพบปะและต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์องค์
การพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน.
ให้สัมภาษณ์และถ่ายภาพกับนักศึกษา ดารานักแสดง
สื่อมวลชน ครอบครัวข่าว ๓

นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

นายอรรถพร สิงหวิชัย รองอธิบดีฯ
เป็นประธานเปิด โครงการสร้างภาพลักษณ์ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
กิจกรรม พช.สัมพันธ์ สัญจร แบบ CSR

นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาตัวแทนสหกรณฯ "ก้าวไปด้วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ สอ.พช."

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดงานและได้ตรวจเยียมบู๊ท และให้กำลังใจผู้ประกอบ


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานและลงนามบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติราชการตามมาตรฐานจริยธรรม

นายมนตรี นาคสมบูรณ์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ภาพข่าวพัฒนาชุมชนย้อนหลัง

หน้า 16 

                                             หน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  เดือนมกราคม 57
อบรมเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงานสมาชิกพัฒนานาสตรีตำบล จังหวัดอุดรธานี
จัดเวทีนำร่องเสวนาประชาคมเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ
ลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จังหวัดนนทบุรี
   
   
   
   
   
   
   
 
  >> อ่านข่าวเดือนมกราคม >> เดือนกุมภาพันธ์ >>เดือนเมษายน>>เดือนพฤษภาคม>>เดือนตุลาคม>> เดือนพฤจิกายน
        ธันวาคม
 
 
   
  หนังสือราชการ
  เรื่อง การคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ ดีเด่น ประจำปี 2557 หนังสือที่ มท 0413/ว0611 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
  เรือง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอเชิญส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์บริการคนพิการ ได้ที่ http://www.nep.go.th/
2 กรมทางหลวงขอเชิญชวน ขอเชิญ ประกวดออกแบบมาสคอต กรมทางหลวง ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการประกวดออกแบบมาสคอต ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สามารถส่งผลงานได้ที่
http://www.doh.go.th/
3 ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าวปี 2557 ในโครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย” http://www.thairice.org/#young-rice
   
   

VDO
การดำเนินงานยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เวทีเสวนาในหัวข้อ
"ยุทธศาสตร์ OTOP ก้าวสู่สากล" และนโยบายด้านการส่งเสริม
การจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านที่ทำการไปรษณีย์"
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน เศรษซฐกิจดี ประชามีสุข
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน สิ่งแวดล้อมที่ดี
เปรียบเหมือนรั้วป้องกันชุมชน
ภาพยนต์สั้น เรื่อง The Kid ภาพยนต์สั้น เรื่อง ขนมหวาน
     
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน จิตใจงาม สังคมก็งดงาม
ภาพยนต์สั้น เรื่อง พอเพียง ภาพยนต์สั้น เรื่อง มหาลัยร่องสวน
     
ภาพยนต์สั้น เรื่อง เพียง ถอย พอ musical ชีวิตพัฒนากร วีดิทัศน์ ชุด คนดี คนเก่ง พช.
ตอน "พัฒนากร คนเก่ง หัวใจแกร่ง"

ดูออนไลน์ คลิกที่นี่
     
 
ภาพยนต์สั้น เรื่อง ก็พอ Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน การเรียนรู้ คู่ชุมชน
 
     
  ดาวน์โหลดได้ที่คลังสื่อมัลติมีเดีย >>
 
 
   แผนการจัดการเวทีประชาเสนาฯ
(พูดจาหาทางออกประเทศไทย)
สปอร์ตกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 
Download Pop up
 
 
Download

ขอเชิญดาวน์โหลด spot วิทยุ
50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
ชุด พัฒนาพร้อมกัน

ได้ที่ในคลังสื่อกองประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ดาวน์โหลด VDO
นายกฯคุยกับคณะกรรมการสตรีฯ

วารสารประจำเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม 2557
สปอตวิทยุ สารคดี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร

 
จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ฉบับที่ 1 เดือนก.ค. 55

 

 
 
เพลงจากโครงการ
"สร้างสุขชุมชน บนความพอเพียง"
 
1 เท่าไหร่ก็พอ
 
2 สร้างสุขชุมชน บนความพอเพียง
 
3 ปรัชญาของพ่อ
 

 
Visits
Page Views  
เริ่มนับ 1 มกราคม 2554
     
 
 
:: กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ::
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ 0-21416325 โทรสาร 0-21438922
E-mail:prcdd@cdd.go.th Webmaster : prcdd@cdd.go.th โทร 02-1416320