ตราสัญลักษณ์กระทรวงมหาดไทย แบบที่ 1 แบบที่ 2
  ตราสัญลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน : ความหมาย
  เครื่องหมายองค์กรสตรีอาสาพัฒนาชุมชน
  เครื่องหมายองค์กรสตรี : ความหมาย
  เครื่องหมาย กข.คจ.
  เครื่องหมายโอทอป
  เครื่องหมายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
  เครื่องหมายชมรมอาสาพัฒนาชุมชนไทย
  เครื่องหมาย ผู้นำ อช.
  เครื่องหมาย อช.
  เครื่องหมายเยาวชน
  เครื่องหมายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : ความหมาย
  เครื่องหมาย กทบ.
  เครื่องหมาย ศอช.
  เครื่องหมายสมาพันธ์องค์การพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย
  เครื่องหมายสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
    >>>สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอกสิทธิ์ จันทร์วัฒนะ
:: กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ::
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ 0-21416325 โทรสาร 0-21438922
E-mail:prcdd@cdd.go.th Webmaster : prcdd@cdd.go.th โทร 02-1416320