ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

รองอธิบดี พช. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อดีตผู้อำนวยการศ
อธิบดี พช. บรรยายพิเศษ "บทบาทของกระทรวงมหาดไทย กับ เศรษฐกิจ
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "แจกถุงผ้า- ช้อป- ลดใช้ถุงพลาสติก"

 ภาพข่าวพัฒนาชุมชน

Kikutoys แตกต่าง ด้วยความคิดนอกกรอบ
สัมมาชีพชุมชน แก้ความยากจนจากฐานราก
สานพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ