สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบกิจกรรมสถาบัน การจัดการเงินทุนชุมชน
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบกิจกรรมสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน การบริหารจัดการหนี้
1 ครัวเรือน 1 สัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และติดตามงานหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 20 – 29 เมษายน 2559 ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด