""สตูล"" คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"
""สตูล"" คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2559