สัมมาชีพชุมชน แก้ความยากจนจากฐานราก
ขอเชิญติดตามข่าวสาร พช. สัปดาห์นี้ผู้จัดการสุดสัปดาห์ วันที่ 17 มิ.ย.60
พช. พัฒนาชุมชน หน้า 7
สัมมาชีพชุมชน แก้ความยากจนจากฐานราก