รองอธิบดี พช. รับการตรวจประเมินจาก สำนักงาน ก.พ.ร. รางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี 2560 ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
วันที่ 20 มิ.ย. 60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีฯ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ผู้ตรวจราชการกรม นางสุนิสา บุณยาทิษฐาน พจ.บุรีรัมย์ นายกิติพล เวชกุล ผอ.กพร. ผอ.สุรศักดิ์ อักษรกุล และคณะ เป็นผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชนในการรับการตรวจประเมินจาก สำนักงาน ก.พ.ร. รางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี 2560 ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยกรมได้คัดเลือกการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มอาชีพสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ อ.เมือง, กลุ่มข้าวภูเขาไฟบ้านโคกเมือง อ.ประโคนชัย และกลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก อ.ห้วยราช ในโอกาสนี้ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวต้อนรับละบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดแก่คณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ข่าวและภาพ สพจ.บุรีรัมย์สถานีข่าว พช. CNS รายงาน