นายสุรชัย  ขันอาสา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 บันทึกเทปรายการ CASH FLOW

รอง อพช. (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) นำคณะตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ (IPA) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุรชัย  ขันอาสา  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกวด
ผลงานของเครือข่ายองค์ความรู้

นายสุรชัย  ขันอาสา  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน VOICE TV

นางกอบแก้ว จันทร์ดี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ภายใน(IPA) เขตตรวจราชการท ี่๑๕,๑๖

นายสุรชัย  ขันอาสา  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายชัยยา ขำสะอาด ร่วมแสดงความยินดี
41 ปี ช่อง 3 และ 47 ปี เดลินิวส์

นางกอบแก้ว จันทร์ดี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 119 ปี
สถาปนากระทรวงยุติธรรม

นายนิสิต จันสมวงศ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง
โครงการศูนย์ศึกษาฯ สู่สถาบันแห่งความเป็นเลิศ

นายนิสิต จันสมวงศ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เปิดการประชุมคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการผลกระทบทางลบ

นายสุรชัย ขันอาสา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมพิธีเฉลิมฉลองจังหวัดบึงกาฬ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมพิจารณา
ประเด็นเป้าหมายความสำเร็จ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เปิดโครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในฯ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม
โครงการประเมินผลระบบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน

นายพิสันติ์ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
บรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายการพัฒนากองทุนชุมชน"

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อเสนอคำรับรองฯ

อพช. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2554

นางกอบแก้ว จันทร์ดี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ.พิษณุโลก

นางกอบแก้ว จันทร์ดี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมงาน วันสตรีสากล จ.แพร่

ผอ.สำนักภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ให้การต้อนรับคณะ
จนท.จาก TOT

นางกอบแก้ว จันทร์ดี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

อพช.นำเสนอการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
จากสำนักงาน ก.พ.ร. และ ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา

รองฯ พิสันติ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามคำรับรองระดับหน่วยงาน

รองฯ พิสันติ์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
ตามคำรับรองปฏิบัติราชการกรมฯ

รองฯนิสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซีย

รองฯกอบแก้ว ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
จ.แพร่ และ จ.พิษณุโลก 15-16 ก.พ. 54

รองฯ กอบแก้ว ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
จ.สุราษฎร์ธานี 22-23 ก.พ. 54

รองฯพิสันติ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
สู่ความเป็นเลิศด้านกลุ่มออมทรัพย์

รองฯพิสันติ์ ตรวจเยี่ยมกลุ่มออมทรัพย์ฯ
บ้านคลองโสม ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ผอ.กองประชาสัมพันธ์
มอบดอกไม้แสดงความยินดี ครบรอบ ๘๑ ปี สวท.

คณะกรรมการ คตป.มท.
ตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน

รองฯ พิสันติ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง
"ผู้นำกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น"

รองฯ พิสันติ์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน
ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

อพช.เป็นประธานการประชุม ศอช.

อพช.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

อพช.ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ

อพช. เยี่ยมและให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ.ศรีสะเกษ

รองฯกอบแก้ว มอบนโยบายแนวทางการส่งเสริม OTOP
จ.พิษณุโลก

รองฯนิสิต ติดตามการเตรียมความพร้อม
การจัดตั้ง จ.บึงกาฬ

รองฯกอบแก้ว มอบนโยบายแนวทางการส่งเสริม OTOP
จ.แพร่

จ.สระแก้ว ประกวดการเดินแฟชั่นผ้าขาวม้าไทย

นายสุรชัย ขันอาสา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมงาน 110 ปี กรมที่ดิน

พจ.อำนาจเจริญ ถวายรายงานผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ OTOP
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ผู้ตรวจฯปรียา ตรวจติดตามผลการปฏิบัตราชการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

รองฯพิสันติ์ เปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการทางการปกครองฯ รุ่นที่ 1

การประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
กรมการพัฒนาชุมชน

รองฯพิสันติ์ ประชุมหารือการดำเนินงาน
ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

มหกรรมชาวแพร่  ปกป้องสถาบัน

รองฯพิสันติ์ บรรยายพิเศษ
เรื่อง "การเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ"

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงเสด็จเยี่ยมชมการประกวดพันธุ์สุขนัขบางแก้ว

อพช.มอบเครื่องกันหนาว จ.อุตรดิตถ์

รองฯพิสันติ์ บรรยายพิเศษ หัวข้อยุทธศาสตร์ฯ

มท.1 ตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน

รองฯกอบแก้ว เปิดงาน รวมพลังอาสาพัฒนาชุมชน จ.พะเยา

รองฯกอบแก้ว ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
จ.พะเยา

รองฯพิสันติ์ ร่วมงาน 42 ปี อช.
ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ สร้างสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ

อพช. กล่าวถวายรายงานการดำเนินงานหมู่บ้านOTOP

อพช.ลงพื้นที่มหาสารคามมอบผ้าห่มกันหนาวให้ราษฎร

พช.แสดงความยินดี มท.2 เข้ารับตำแหน่งใหม่

รองฯพิสันติ์ เปิดการฝึกอบรม นพส.32

 สตรี 75 จังหวัด รวมพลังขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

อพช. ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชายแดนใต้  

อพช. ร่วมแจกผ้าห่มกันหนาว

รองฯพิสันติ์ เป็นประธานการประชุม
การเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด
และหาแนวทางกับไปรษณีย์ไทย ในการสนับสนุน OTOP

"ร้อยใจไมตรี 54 สุขสันต์"

อพช. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP อ.ฝาง

กรมการพัฒนาชุมชนจับมือซีพี ออล์ล

รองฯ นิสิต ให้สัมภาษณ์ในรายการ "เจาะ เกาะ ติด"

รองฯนิสิต ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

อพช.มอบนโยบาย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเส้นทางผู้นำ อช.

รองฯพิสันติ์ เข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ.นราธิวาส

รองฯพิสันติ์ เปิด"อุทยานแห่งการเรียนรู้"

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม

สื่อมวลชนเข้าพบ อพช. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

อพช.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
ผู้สอบคัดเลือก นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการพิเศษ
 
HOME
:: กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ::
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ 0-21416325 โทรสาร 0-21438922
E-mail:prcdd@cdd.go.th Webmaster : prcdd@cdd.go.th โทร 02-1416320