หนังสือสั่งการ/หนังสือราชการ
 ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเยียวยาผูประกอบการ OTOP ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ หนังสือกรมการพัฒนาชุมชนที่ มท 0413/ว 0722 ลว 7 เม.ย.60 เรื่อง การส่งผลงานผู้ได้รับการเสนอให้เข้ารับการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 แนวทางการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์แก่หน่วยงานภูมิภาค ตารางออกอากาศ รายการ พช.เที่ยวพอดี  เชิญชวน ประกวดการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงาน และ ชุดราตรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559 (NBTC Annual Review 2016) ประกาศกองประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  เรื่อง การส่งผลงานและรายชื่อผู้ได้รับการเสนอให้เข้ารับการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 การขับเคลื่อน “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท” โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ เชิงกลยุทธ ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ผลการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2558 ขอเชิญเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง  การคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2558  เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
Page   1