ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
  ภาพกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
  ภาพกรมการพัฒนาชุมชนในอดีต
  ภาพกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  ภาพผู้บริหาร
  ภาพกิจกรรมส่งเสริมโอทอป
  ภาพกิจกรรมกลุ่มองค์กรและผู้นำ
  ภาพกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็ก
  ภาพโครงการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (CD HiPPS) ปี 53 : Part 1 : Part 2 : Part 3 (ดาวน์โหลดแยกไฟล์ได้)
  ภาพพิธีมอบโล่ ประกาสเกียรติคุณแก่ข้าราชการเกษียณอายุ และข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ปี 2553
  ภาพการมอบโล่รางวัลให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์
    >>>สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่คุณวินัย ก้อนอินทร์
:: กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ::
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ 0-21416325 โทรสาร 0-21438922
E-mail:prcdd@cdd.go.th Webmaster : prcdd@cdd.go.th โทร 02-1416320