หนังสือสั่งพิมพ์/สิ่งพิมพ์
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทุนชุมชน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชน  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนแผนชุมชน  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชน  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร  ข่าวเกี่ยวกับผู้บริหารกรมฯ  ข่าวเกี่ยวกับข้าราชการ  ข่าวเกี่ยวกับการร้องเรียน  มุมนักพัฒนา  ผู้จัดการสุดสัปดาห์   a day bulletin  หนังสือพิมพ์เดอะพับลิกโพสต์  คม ชัด ลึก  หนังสือพิมพ์เนชั่นสุดสัปดาห์  หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์  หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์